Adders, met hun kenmerkende zigzagpatroon, zijn een intrigerend aspect van Nederland's rijke biodiversiteit. Deze soort is de enige gifslang die in het Nederlandse landschap voorkomt en speelt een belangrijke rol in de ecologische keten. Ze bewonen een scala aan habitats, van heidevelden en duinlandschappen tot de hoogvenen. Het behoud van de adderpopulatie is van groot belang, gezien hun status als indicatorsoort – een barometer voor de gezondheid van het ecosysteem. Factoren zoals habitatverlies, menselijke verstoring en klimaatverandering vormen bedreigingen voor hun overleving. Het monitoren van hun populatiedynamiek en gezondheid is dus nodig voor de bescherming van deze soort en het in stand houden van de ecologische balans. 
Het veldonderzoek naar adders is gericht op het verkrijgen van inzicht in verschillende aspecten van hun levenswijze. Primair is het doel om de grootte van de populatie en de groeidynamiek te bepalen. Hierdoor kunnen wetenschappers trends in de tijd volgen en kritische veranderingen in de populatiestructuur identificeren. Dit is van groot belang om inzicht te krijgen in de effecten van milieuveranderingen en menselijke activiteit op deze kwetsbare soort. Een ander belangrijk doel van het onderzoek is het beoordelen van de gezondheid van de individuele adders en de populatie als geheel. Gezondheidsindicatoren zoals lichaamsgrootte, gewicht en de aanwezigheid van parasieten leveren belangrijke informatie over de welzijn van de soort. Door het verzamelen van deze gegevens over meerdere jaren, kunnen onderzoekers patronen herkennen en de oorzaken van eventuele gezondheidsproblemen vaststellen.​​​​​​​
Voor zowel de veiligheid van de onderzoeker als het welzijn van de adder zijn methoden ontwikkeld om betrouwbare gegevens te verzamelen met minimale verstoring van hun natuurlijke gedrag en habitat. De foto’s en video illustreren de handelingen die komen kijken bij het vangen van adders. Met behulp van een beschermende handschoen wordt de adder voorzichtig vastgepakt, een methode die de veiligheid van de onderzoeker garandeert en de stress voor het dier beperkt. Zodra veilig in handen, wordt de adder geplaatst in een transparante container om te wegen. Deze stap maakt ook gedetailleerde observatie mogelijk zonder het dier aan overmatige manipulatie te onderwerpen, waardoor de natuurlijke staat zo min mogelijk wordt verstoord. Het verzamelen van metrische data zoals lichaamslengte en gewicht vindt plaats met grootse zorgvuldigheid. Na het onderzoek worden de dieren direct teruggezet in hun habitat.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Richard de Jong voor zijn uitleg en het bieden van de mogelijk tot het maken van de foto's en de video.

You may also like

Back to Top